2017 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru
9 Nisan 2018

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması” başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca, bir takvim yılında kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) denetimini yapmış denetim kuruluşları, ilgili takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu hazırlamak, kendi internet sitelerinde yayımlamak ve Kurumumuza bildirmek zorundadırlar.

Bir takvim yılında KAYİK’lerin denetimini yapmış denetim kuruluşlarının, söz konusu yükümlülüklerini zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirmeleri ve herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

–  Aşağıdaki şirketler KAYİK kapsamındadır (BDY m. 4/1-l):

 1. Halka açık şirketler,
 2. Bankalar,
 3. Sigorta şirketleri,
 4. Reasürans şirketleri,
 5. Emeklilik şirketleri,
 6. Faktöring şirketleri,
 7. Finansman şirketleri,
 8. Finansal kiralama şirketleri,
 9. Varlık yönetim şirketleri,
 10. Emeklilik fonları
 11. 6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan ihraççılar,
 12. 6362 sayılı Kanunda tanımlanmış olan sermaye piyasası kurumları:
 • Yatırım kuruluşları,
 • Kolektif yatırım kuruluşları,
 • Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
 • Varlık kiralama şirketleri,
 • Merkezî takas kuruluşları,
 • Merkezî saklama kuruluşları,
 • Veri depolama kuruluşları,
 • Kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları.

–  2017 takvim yılında yukarıda belirtilen KAYİK’lerden herhangi birinin denetimini yapan denetim kuruluşları, 2017 takvim yılına ait şeffaflık raporlarını, hesap döneminin kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar hazırlamaları ve aynı süre içerisinde kendilerine ait internet sitesinde yayımlamaları ve Kurumumuz Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir. (BDY m. 36/1)

–  Şeffaflık raporları, denetim kuruluşunun yönetim organı başkanı tarafından imzalanmalıdır. (BDY m. 36/2)

–  Şeffaflık raporlarının, denetim kuruluşuna ilişkin asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir (BDY m. 36/2):

 • Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklama,
 • Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama,
 • İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama,
 • İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin açıklama,
 • Organizasyon yapısı hakkında açıklama,
 • Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgi,
 • Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi (Kişisel güvenliğe ilişkin önemli ve etkin bir tehdidin var olması ve buna talep olması halindeKurumun onayıyla, yapılacak açıklamada ilgili denetlenen şirket bilgilerine yer verilmeyebilir. BDY m.36/3),
 • Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklama,
 • Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklama,
 • Toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler,
 • Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,
 • Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,
 • Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.

–  Kurumumuzca KAYİK’ler nezdinde denetim yapmak üzere yetkilendirilmiş olmakla birlikte ilgili takvim yılında KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama, internet sitesinde yayımlama ve Kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu kapsamda yer alan denetim kuruluşları bu durumu internet sitelerinin şeffaflık raporlarıyla ilgili bölümünde açıklamak zorundadır. (BDY m.36/4)

–  Şeffaflık raporları ile raporun güncellenmesi halinde raporun orijinal hali ve güncellenmiş hallerinin ayrı ayrı beş yıl süreyle kamunun erişimine açık tutulması zorunludur. (BDY m.36/5)

duyurulur.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen