Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEYANI

Değerli Müşterilerimiz,

Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetinizi paylaşıyoruz ve bu kapsamda verilerinizi 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun” olarak anılacaktır) öngörülen usul ve esaslar ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak saklıyoruz.

Kanun kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından, yasal mevzuatın gerektirdiği müddet boyunca sizlere daha iyi hizmet sağlamak, hizmetlerimize ilişkin bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla işlenebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Bilgilerin korunması ile ilgili Bilgi Güvenliği Politikamız ve Gizlilik politikamız hakkında bilgilere “https://www.finansaleksen.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu taleplerinizi internet sitemizde bulunan Müşteri Hizmetleri İletişim Formunu doldurarak ya da iletişim numaralarımızı arayarak Şirketimize her zaman aktarabilirsiniz.

KVKK Başvuru Usul ve Esasları

Genel Açıklama

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiye veri sorumlusuna başvurma ve ilgili maddede belirtilen konularda talepte bulunma hakkı tanınmıştır. İlgili Kanun maddesi uyarınca herkes kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesine göre kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilebilir. Başvuru işlemine ilişkin usul ve esaslar Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile düzenlenmiştir.

Tebliğ ve Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimize yapılacak olan başvuruların;

Yazılı olarak veya Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılması gerekmektedir.

Başvuru usullerine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından diğer yöntemlerin belirlenmesi durumunda işbu yöntemlerin duyurulmasını müteakip ilgili yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Şirketimiz söz konusu yöntemler uyarınca başvuru şeklini değiştirme ve yeni başvuru yolları ekleme hakkını saklı tutar.

Başvuru Dili ve İçeriği

 • Tebliğ’in 4. Maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişi başvurusunu Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu hakkından yararlanabilir. Tebliğ’in 5. Maddesine göre başvuru içerisinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur;
 • Başvuru sahibinin adı, soyadı ve yazılı başvuru yapılıyor ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıdakilere ek olarak başvuru yapılan konuya ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı Başvuru Usulü

Şirketimize yazılı olarak yapılacak olan başvurular kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından şahsen, iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla yapılabilir. Yazılı başvurular Şirketimizin “İran Caddesi KARUM İş Merkezi C Blok 6.Kat No:449 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA” adresine yapılmalıdır. Yapılacak başvurularda gönderilecek zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.

Elektronik Ortamda Başvuru Usulü

Şirketimize elektronik ortamda yoluyla yapılacak olan başvurular kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir.

Elektronik ortamda “info@finansaleksen.com.tr” adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile ya da mobil imza ile imzalanarak Şirketimize ait “İran Caddesi KARUM İş Merkezi C Blok 6.Kat No:449 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA” adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yazılı başvurularda başvuru tarihi olarak kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize başvuru evraklarının tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurular için ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

Kanun’un 13. maddesi uyarınca yapılan başvurular talebin niteliğine göre değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruya ilişkin yanıtlar kişisel verisi işlenen gerçek kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Ücretlendirme

Yapılan başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfa üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvurusu için aşağıdaki formu indirdikten sonra doldurup tarafımıza iletiniz.

Finansal Eksen