HİZMETLER

Bağımsız Denetim

7

Günümüzde yatırımcılar açısından en önemli unsur işletmelerin finansal bilgileridir. Bu bilgilerin doğruluğu bütün paydaşlar açısından çok önemlidir. Denetim ve inceleme hizmetleri bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Denetim, sözlük anlamı itibariyle; bir işin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını anlamak için yapılan iş, kontrol anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında denetim, gerek özel gerekse kamu kesiminde faaliyet gösteren işletme, kurum ve kuruluşlar açısından söz konusu olabilir. Yapılacak denetimin çeşidi, kapsamı ve kim tarafından yapılacağı denetimin amacına göre değişiklik gösterir.

Bağımsız denetim faaliyeti açısından önem taşıyan denetim çeşidi, muhasebe denetimidir. Bağımsız denetim, muhasebe denetiminin bir alt dalıdır. Bağımsız denetim ile işletmelere ait muhasebe bilgilerinin ,önceden tespit edilmiş belirli ilke ve kurallara uygunluğu ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı denetlenmektedir. Bu faaliyet sırasında uzman ve bağımsız kişilerce kanıtlar toplanmakta, değerlendirilmekte ve elde edilen sonuçlar bir rapor haline getirilmektedir.

Bağımsız denetim bugün ulaştığı duruma çeşitli aşamalar sonucunda gelmiştir. Bağımsız denetim, ekonomik hayattaki çeşitli zorunluluklar sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle kamuoyu aydınlatma ilkesinin ortaya çıkışı ve bu ilke çerçevesinde muhasebe denetimin gelişmesi, bağımsız denetimin ortaya çıkmasında öncü olmuştur.

Bağımsız Denetim; “Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu konusunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirerek rapora bağlanmasıdır.“

Türkiye’de “Bağımsız Denetim” ilk defa 1981 yılında kurulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde başlatılmıştır. Uzun süredir yürürlükte olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye’de Bağımsız Denetim ile ilgili kurumsal ve kanuni düzenlemelere paralel olarak yeniden düzenlenmiş, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu tüzel kişiliğine haiz ve idari özerkliğe sahip olarak kurulan, Başbakanlıkla ilişkili, ’’Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’’ (KGK), Bağımsız Denetimlerin tüm kontrolüne yetkili kurul olmuştur.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen