HİZMETLER

e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetimi

7

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde “e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu” yayımlandı.

Söz konusu kılavuz; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen e-Belge uygulamaları kapsamında, GİB’ den izin alan/alacak olan Özel Entegratör kuruluşlarının e-Belge uygulamaları ile ilgili özel entegratörlük faaliyet ve süreçlerine ilişkin bilgi sistemlerinin, Başkanlıkça bu Kılavuzda belirtilen isteklerin karşılanıp karşılanmadığına yönelik bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesine ve Özel Entegratör kuruluşlar nezdindeki sonuçlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlandı.

Özel Entegratör kuruluş yetkisi almış olanlar ile test ve değerlendirme süreçleri devam edenler; 31/12/2020 tarihine kadar Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bilgi sistemleri denetimi yapma yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine

 • PDenetimlerin 2 yıl süreli ile geçerli olması ve her 2 yılda bir tekrar denetim gerçekleştirilmesine
 • PDenetim raporunun, rapor tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde GİB’ e yazılı olarak gönderilmesine
 • PDenetim raporunun sonuçlarına göre yapılacak yaptırımlara
 • PDenetim gerçekleştirmeyen Entegratörlerin izinlerinin iptal edeceğine, ilişkin tanımlamalar yapılmıştır

Bilgi Sistemleri denetim kapsamına ilişkin tanımlamalar da yapılmış olup, aşağıda listelenmiştir.

Uluslararası Sertifikasyonlar, Sızma Testi Hizmeti ve BİS Raporu

 • Pİç Kontrol ve Denetim Mekanizmaları
 • PPersonelin Niteliği
 • PFiziki Şartlar ve Güvenlik Tedbirleri
 • PErişim Güvenliği
 • Pİş Sürekliliği, Risk Yönetimi ve Acil Durum Planları
 • PDeğişiklik Yönetimi
 • PDenetim İzleri Yönetimi
 • PDış Hizmet Sağlayıcılarının Yönetimi
 • PHizmet Yazılımlarına İlişkin Kontroller

Kılavuzun yayım tarihinden (19 Kasım 2019) itibaren yapılacak Özel Entegratörlük başvurularında, Özel Entegratör kuruluş adaylarının bu Kılavuzda belirtilen Özel Entegratör kuruluşları bilgi sistem süreçleri denetimini (ÖEBSD) yaptırmış olması ve başvuru dosyasına “ÖEBSD Görüş Yazısı ve Raporunu” eklemiş olması zorunludur. Bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ÖEBSD’nin sonuçları, “ÖEBSD Görüş Yazısı ve Raporuyla” kayıt altına alınacaktır.

Ayrıca hali hazırda bu Kılavuzun yayım tarihi itibariyle Özel Entegratör kuruluş yetkisi almış olanlar ile test ve değerlendirme süreçleri devam edenler; ÖEBSD’yi yaptırmaları için bu Kılavuzun yayım tarihinden başlamak üzere ilk denetimlerini yaptırmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

Bakanlık ya da Başkanlık gerek görmesi durumunda, bu Kılavuz kapsamında e-Belge Özel Entegratörleri’ nin kurmuş olduğu altyapı sistemlerini dilediği anda ve dilediği şekilde denetleyebilecek ya da denetletebilecektir.

Özel Entegratör kuruluşlar veya adayları için bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ÖEBSD’nin sonuçları, “ÖEBSD Görüş Yazısı ve Raporuyla” kayıt altına alınacaktır.

ÖEBSD’nin sonucu, rapor tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde GİB’e yazılı olarak gönderilecektir. Denetçi, olumlu, şartlı veya olumsuz görüş bildirebileceği gibi, görüşten kaçınabilir. Belirlenen süreler içerisinde ÖEBSD sonucu Başkanlığa ulaşmamış olan Özel Entegratörler ile Özel Entegratör adaylarının izinleri/başvuruları önce askıya alınacak ve bunun üzerine Özel Entegratöre denetim raporlarını teslim etmesi için 6 ay ek süre verilecektir. Bu süre zarfında da denetim raporlarını teslim etmeyen ya da edemeyen özel entegratörün izni iptal edilecektir.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Hemen paylaşın.

Finansal Eksen